Author:
Tsutsukawa Hanji

Name: Tsutsukawa Hanji / 筒川半二
Dates:
Reference: Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 206, September 1982; NACSIS for furigana

Plays by Tsutsukawa Hanji / 筒川半二

Title (English) Title (Japanese) Title (日本語)
Oshun and Dembei Chikagoro kawara no tatehiki 近頃河原の達引

» Having trouble viewing Japanese characters?