Characters

 Show only items on this page with visual materials available

Displaying items 2001-2100 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
English Japanese 日本語 Visuals
Yariume Tsuma Yariume 妻やり梅
Yasaburo Kinugawa Yasaburō 衣川弥三郎 visual available
Yasaku Decchi Yasaku 丁稚弥作 visual available
Yasaku, a farmer Hyakushō Yasaku 百姓弥作 visual available
Yasamatsu Isshi Yasomatsu (Yasamatsu) 一子弥三松 visual available
Yasazaemon Kinugawa Yasozaemon (Yasazaemon) 衣川弥三左衛門 visual available
Yasazaemon Honda Honda Yasozaemon 本田弥三左衛門 visual available
Yashamaru Yashamaru 夜叉丸 visual available
Yashio Yashio 八汐 visual available
Yasota, a messanger Rōdō Yasōta 郎党弥惣太
Yasubei Nimochi Yasubei 荷持安兵衛
Yasubei Oribe Yasubei 織部安兵衛
Yasuke, in fact Koremori Yasuke jitsuwa Tairano Koremori 弥助実は平維盛 visual available
Yasuna Abeno Yasuna 安倍保名 visual available
Yasuna's son Abeno Dōji 安倍童子 visual available
Yasunari Abe Yasunari 安倍泰成
Yasunori Kamo's widow Kamono kōshitsu 加茂の後室 visual available
Yasuyori Heihangan Yasuyori 平判官康頼 visual available
Yasuzaemon Yasuzaemon 安左衛門 
Yatoda Tsutsumi Tsutsumi Yatōda (Yatōta) 堤弥藤太
Yatoji Aramaki Yatōji 荒巻弥藤次 visual available
Yatoji Tsutsumi Daikan Tsutsumi Yatōji 代官堤弥藤次
Yatsuhashi Koshimoto Yatsuhashi 腰元八つ橋
Yazaemon Sushiya Yazaemon すしや(親)弥左衛門 visual available
Yazaemon's wife Yazaemon nyōbō 弥左衛門女房 visual available
Yazo Hanewana no Yazō (Yaji) はねわなの弥蔵(弥次)
Yodarekuri, a naughty boy Yodarekuri よだれくり visual available
Yoemon, in fact Tanizo Kinugawa Yoemon jitsuwa Kinugawa Tanizō 与右衛門 実は 絹川谷蔵
Yogoro Yamazaki Yamazaki Yogorō 山崎与五郎 visual available
Yohei Kawachiya Yohei 河内屋与兵衛 visual available
Yohei Yohei 与兵衛
Yoichi Asari Asari Yoichi 浅利与市
Yoichibei Hyakushō Yoichibei 百姓与市兵衛 visual available
Yoichibei's wife Yoichibei nyōbō 与市兵衛女房 visual available
Yojibei Yamazaki Yamazaki Yojibei 山崎与次兵衛 visual available
Yojiro Sarumawashi Yojirō 猿廻し与次郎 visual available
Yojiro's mother Yojirō no haha 与次郎の母 visual available
Yokambei Yakko Yokanbei 奴与勘平 visual available
Yokoshiba Shitsuji Yokoshiba 執事横芝
Yokozo, Kansuke Yamamoto II Yokozō nochini Yamamoto Kansuke 横蔵 後に 山本勘助 visual available
Yomosaku Hyakushō Yomosaku 百姓与茂作
Yomosaku Hyakushō Yomosaku 百姓与茂作
Yomoshichi Satō Yomoshichi 佐藤与茂七
Yonokichi Hyakushō Yonokichi 百姓与之吉
Yonokichi Hyakushō Yonokichi 百姓与之吉
Yonosuke Segare Yonosuke 伜与之助
Yorimitsu Minamotono Yorimitsu 源頼光
Yoroku Yoroku 与六
Yosabei Date Date Yosobei (Yosabei) 伊達与三兵衛
Yoshichi Yoshichi 与七
Yoshifuru Ono Yoshifuru 小野好古
Yoshiharu, the Shogun Shōgun Yoshiharu 将軍義晴
Yoshihiro Ōuchinosuke Yoshihiro 大内之助義弘 visual available
Yoshihiro Ouchi Ōuchinokanja Yoshihiro 大内冠者義弘 visual available
Yoshihiro's wife Ōuchi no midai 大内の御台
Yoshiie Hachiman Tarō Yoshiie 八幡太郎義家
Yoshikata, a Genji general Kisono Senjō Yoshikata 木曾先生義賢
Yoshikiyo Murakami Murakami Yoshikiyo 村上義清 visual available
Yoshimatsu Segare Yoshimatsu 伜芳松
Yoshimine Nitta Kotarō Yoshimine 新田小太郎義岑 visual available
Yoshimori Wada Wada Yoshimori 和田義盛 visual available
Yoshinaka Kiso Kiso Yoshinaka 木曽義仲(朝日将軍義仲) visual available
Yoshinari Mori Mori Sanzaemon Yoshinari 森三左衛門義成 visual available
Yoshioki Ouchi Ōuchinosuke Yoshioki 大内之助義興
Yoshiteru Ashikaga Yoshiteru 足利義輝
Yoshitoki Hōjō Yoshitoki 北條義時
Yoshitsune Minamoto Minamotono Yoshitsune 源義経 visual available
Yoshitsune Minamoto Minamotono Yoshitsune 源義経(九郎判官源義経) visual available
Yoshitsune Minamoto Minamotono Yoshitsune 源義経 visual available
Yosobei Akayama Akayama Yosobei (Yosabei) 赤山与三兵衛
Young Man Wakaimono 若い者
Young sparrow Kosuzume 子雀
Youngsters Wakajū 若中 visual available
Yozaemon Yozaemon 与左衛門
Yozaemon's wife Yozaemon nyōbō 与左衛門女房
Yugiri Yūgiri 夕霧
Yugiri Ōgiya Yūgiri 扇屋夕霧 visual available
Yukaemon Isobe Yukaemon 磯部床右衛門 visual available
Yukie Wada Yukie 和田行家
Yukihime Yukihime 雪姫
Yukimune, Imperial messenger Chokushi Katsuragi no Yukimune 勅使葛城の行宗
Yukinoya Tsuma Yukinoya 妻雪の谷
Yukinushi Chūnagon Yukinushi 中納言行主 visual available
Yukionna Yuki onna 雪女 visual available
Yukitsuna, a Genji warrior Tadano Kurando Yukitsuna 多田蔵人行綱
Yuminosuke Akizuki Akizuki Yuminosuke 秋月弓之助 visual available
Yura Imōto Yura 妹ゆら visual available
Yuranosuke Ōboshi Yuranosuke 大星由良之介 visual available
Yuranosuke's mother Yuranosuke haha 由良之介母 visual available
Yuranosuke's wife Yuranosuke tsuma 由良之介妻 visual available
Yurimaru Yurimaru 百合丸
Yusen Hagi no Yūsen 萩の祐仙 visual available
Yushide Musume Yūshide 娘ゆうしで
Yuzo Uriu Uriu Yūzo 瓜生勇蔵 visual available
Zembei Kaishu no Zenbei 皆朱の善兵衛
Zembei Jii Zenbei 爺善兵衛
Zenbei, a candle dealer Rōsokuya Zenbei 蝋燭屋善兵衛
Zenkyo Sue Sue Zenkyō 陶全姜
Zenroku Gokanya Zenroku 五貫屋善六 visual available
Zenroku Bantō Zenroku 番頭善六 visual available
Displaying items 2001-2100 of 2107 Jump to page:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

» Having trouble viewing Japanese characters?