Production:
Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees / Yoshitsune senbonzakura / 義経千本桜
April 1970

Dates: 1970/04/03-1970/04/19 see all April 1970 productions
Place: Asahiza

View play information for: Yoshitsune and a Thousand Cherry Trees / Yoshitsune senbonzakura / 義経千本桜


Visual Materials

There are no visual materials for this production of this play

Scenes

Linked scenes provide additional information about narrator, shamisen player, and performers.
English Japanese 日本語
The Sento Palace Sentō gosho 仙洞御所
The Nunnery at Kitasaga Kitasaga 北嵯峨
Yoshitsune's Mansion at Horikawa Horikawa gosho 堀川御所
Fushimi Inari Shrine Fushimi Inari 伏見稲荷
The Shipping Agent at Daimotsu Tokaiya daimotsu ura 渡海屋大物浦
The Gathering Nuts Shiinoki 椎の木
Kokingo's Death Kokingo uchijini 小金吾討死
The Sushi Shop Sushiya すしや
The Travel Dance on Mount Yoshino Michiyuki hatsune no tabi 道行初音の旅
The Mansion of Kawatsura Hogen Kawatsura Hōgen yakata 川連法眼館
The Rear Garden Kawatsura Hōgen yakata okuniwa 川連法眼館奥庭

Characters

English Japanese 日本語
Tomokata FujiwaraFujiwara Tomokata藤原朝方
Dainoshin InokumaInokuma Dainoshin猪熊大之進
BenkeiMusashibō Benkei武蔵坊弁慶
Yoshitsune MinamotoMinamotono Yoshitsune源義経(九郎判官源義経)
Wakaba-no-NaishiWakaba no naishi若葉の内侍
RokudaiRokudai Gimi六代君
Nun JoshinJōshin ni浄心尼
KokingoShume no Kokingo主馬の小金吾
Kyo-no-KimiKyo no Kimi卿の君
Shizuka-GozenShizuka Gozen静御前
Rokuro KameiKamei Rokurō亀井六郎
Jiro SurugaSurugano Jirō駿河次郎
Taro KawagoeKawagoe Tarō川越太郎 (鎌倉の使者川越太郎重頼 )
TosanoboTosanobō Shōzon土佐坊正尊
GontaIgami no Gontaいがみの権太
Kosen, Gonta's wifeGonta nyōbō Kosen権太女房小仙
Zenta, Gonta's sonGonta segare Zenta権太伜善太
YazaemonSushiya Yazaemonすしや(親)弥左衛門
Osato, Yazaemon's daughterMusume Osato娘お里
Yasuke, in fact KoremoriYasuke jitsuwa Tairano Koremori弥助実は平維盛
Yazaemon's wifeYazaemon nyōbō弥左衛門女房
Kagetoki KajiwaraKajiwara Kagetoki梶原景時
Toda HayamiHayamino Tōda逸見藤太(土佐坊の郎党逸見の藤太)
Sato Tadanobu, in fact Fox TadanobuSatō Tadanobu jitsuwa Genkurō gitsune佐藤忠信実は源九郎狐 (狐忠信)
Tadanobu SatoSatō Tadanobu佐藤忠信 (佐藤四郎兵衛忠信)
Gimpei, in fact TomomoriTokaiya Ginpei jitsuwa Chūnagon Tomomori渡海屋銀平実は中納言知盛
Oyasu, in fact Emperor AntokuMusume Oyasu jitsuwa Antoku Tennō娘お安実は安徳天皇
Oryu, in fact Suke-no-TsuboneNyōbō Oriu jitsuwa Sukeno tsubone女房おりう実は典侍局
PageKinju近習
GoroSagami Gorō相模五郎
Tanzo IrieIrie Tanzō入江丹蔵
BoatmenSendō船頭
Kakuhan, in fact NoritsuneYokawa Kakuhan jitsuwa Notonokami Noritsune横川禅師覚範実は能登守(平)教経

» Having trouble viewing Japanese characters?