Play title:
Subjugation of Ogres on Mt. Oe / Ōeyama no onitaiji / 大江山の鬼退治

Play Title: Subjugation of Ogres on Mt. Oe / Ōeyama no onitaiji / 大江山の鬼退治
Author(s): Chikamatsu Monzaemon, Yamada Shōichi
First Staged: [n.d.]
Bibliography: Bunraku August 1989 Performance Program

Visual Materials

No online visual materials are available.

Productions

Productions provide more information about scenes, characters, and performers for this play.

Date Place
1989 August National Bunraku Theatre

Scenes

EnglishJapanese日本語
Takafusa's Mansion Chūnagon Takafusa yakata 中納言高房館
The Modoribashi Bridge at Ichijo Ichijō modoribashi 一條戻り橋
Watanabe-no-Tsuna's Mansion Watanabeno Tsuna yashiki 渡辺綱屋敷
Minamoto-no-Yorimitsu's Mansion Minamotono Yorimitsu yashiki 源頼光邸
Raiko Climbs the Mountain Raikō yamairi 頼光山入り
The Confrontation with Shutendoji Shutendōji taimen 酒呑童子対面
The Giant Spider Ōgumo taiji 大蜘蛛退治
Shutendoji's Bedroom Dōji shinjo 童子寝所

Characters

EnglishJapanese日本語
False Hanagaki Gonnokami Nise no Hanagaki Gonnokami 贋の花垣権頭
Chunagon Takafusa Chūnagon Takafusa 中納言高房
Sannokimi Sannokimi 三の君
Watanabe-no-Tsuna Watanabeno Tsuna 渡辺綱
Hanagaki Gonnokami Hanagaki Gonnokami 花垣権頭
Tsuna's aunt, in fact Ibarakidoji Tsuna no oba jitsuwa Ibaragi Dōji 綱の伯母実は茨木童子
Minamoto-no-Yorimitsu Minamotono Yorimitsu 源頼光
Urabe-no-Suetake Urabeno Suetake 占部季武
Usui-no-Sadamitsu Usui Sadamitsu 碓井定光
Sadaiben Sanechika Sadaiben Sanechika Kyō 左大弁実親卿
Abe-no-Seimei Abeno Seimei 安倍晴明
Hosho Hirai Hirai Hōshō 平井保昌
Sakata-no-Kintoki Sakatano Kintoki 坂田金時
Woodcutter Kikori 樵夫
Girl washing clothes Kinuarai no musume 衣洗いの娘
Shutendoji Shuten Dōji 酒呑童子
Red ogre Akaoni 赤鬼
Green ogre Aooni 青鬼
Divine child Shindō 神童
Ground spider, in fact Ibarakidoji Tsuchigumo jitsuwa Ibaraki Dōji 土蜘蛛実は茨木童子